Vi utför marknadsvärderingar av de flesta typer av objekt

Tjänster
Tomter
Arrenden
Enbostadshus
Flerbostadshus
Bostadsrätter
Fastighetsbestånd
Jord- & Skogsfastigheter
Hyreshus
Industrier
Köpcentra
Specialobjekt

Ändamålet med värderingen kan skifta (t.ex. belåning, omläggning av lån, tvist, skilsmässa, dödsfall, exekutiv auktion, bokslut m.m.). Dock skall alltid marknadsvärdet bedömas.

Vi genomför även fastighetsbesikningar / överlåtelsebesiktningar

Överlåtelsebesiktning är ett sätt för köparen att få hjälp med sin undersökningsplikt av huset. Dessutom ger det säljaren möjlighet att lämna information om huset och fullgöra sin upplysningsplikt. Det är av största vikt för Dig som köpare att noggrant undersöka den egendom Du står i begrepp att förvärva. Undersökningsplikten uttrycks på följande sätt i Sveriges rikes lag Jordabalken kap 4 §19.

”Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten för jämförliga fastigheter samt omständigheterna vi köpet”.

Det innebär att alla fel som Du som köpare kunde ha upptäckt vid en noggrann besiktning ligger på Ditt ansvar och kan icke senare åberopas som s k ”dolt fel”. Uppgifter som säljaren eller mäklaren lämnar om fastigheten kan reducera Din undersökningsplikt. Det kan även vara så att säljaren lämnar garantier på vissa omständigheter. Det överför ansvaret på säljaren.

Att inte besiktiga kan kosta. Att anlita en besiktningsman kostar lite, eftersom en skada alltid kostar mindre att upptäcka än att reparera.

Om vi gör en byggnadsteknisk undersökning åt Dig, så samlar vi in och redovisar i ett utlåtande mesta möjliga väsentliga information om fastighetens fysiska skick. Informationen kan sedan ligga till grund för köparens och säljarens diskussion om villkoren för överlåtelsen. Risken för att Du som köpare kommer att vara missnöjd efter tillträdet minskar avsevärt. Det är viktigt att påpeka att besiktningen inte ersätter köparens undersökningsplikt utan är endast en del av den eftersom även sådana delar som inte besiktigas ingår i köparens undersökningsplikt.

Genom att låta utföra en fastighetsbesiktning, av auktoriserad besiktningsman, ökar möjligheterna till en problemfri fastighetsöverlåtelse. Risken för att en framtida tvist mellan säljare och köpare skall uppstå minskar.